கல்வி குரு        

News

Contributory Pension Scheme (CPS)

JAN 00, 0000 No Comments


CPS Application Form Download

 HOW TO APPLY CPS NUMBER IN NEWLY APPOINTED TEACHERS AND STAFF

1. The first thing you have to done DOWNLOAD S1 FORM and then to print this 3 pages separately then fill the details with black ink, after that the photograph of the Govt. Employer should be pasted with his/her signature also with the pay drawing officer's attestation.  These 3 Pages must be scanned within 300 kb in PDF Format.
     In 2nd Page column 3 . PPAN 8.DDO Registration Number and 9. DTO Registration Number should Blank . fill up is not necessary .  Left side put DDO Sign and Right side put DDO Seal . In page No.3  Subscriber scheme Detail should blank fill up is not necessary.

How to Convert pdf

visit  Kalviguru  or visit www.online2pdf.com

Select the file 3 pages one by one then click compression select Quality image 70%
Resolution of images  96 dpi click convert button . This may take some time

 

2. After these procedures you can visit the below
      website:CPS Website

3.  A new page will be opened, in this page you can fill the user name(treasury number) and password      (Pay Drawing Officer's code number)
      For Ex: Treasury no: 1601 to 1607 for Tiruvannamalai Dt
                    Paydrawing Officer's Code No: SB_ _ _
                    You can type like Username: 1607_SB_ _ _         Password: 1607_SB123_123(Vandavasi Treasury)
      Then you click the submit button. After that the new page will be opened and you filled the                 required details then you click the check button.

4. The next page can be filled with proper details then you click the proceed button.
5. Again the next page will be filled and uploaded the scanned PDF file at last you click the save
    button.
6. Before you press the forward button you must confirm the filled details are correct, if any corrections you can go to the draft and pick the particular person's file then you edit any needed corrections.
7. After the clicking the forward button the details of the file forwarded to the chennai data centre. The new CPS number will be alloted with in few days after the verification the person's details.
( For getting the new CPS alloted number you can click the S1 form and download the new CPS number allotment letter).

         If there is any doubt about this procedure, kindly contact Mr. P.Manohar , Mobile No: 9952351588 & A. Chinnadurai Mobile No :8608205243 before 9.00 AM and after 4.30 PM

CPS Suffix Change Request Form Download

CPS Missing Credit Form

 

Token No Must be 16 Digits 

Year 4 Digit

Treasury Code 4 Digits

Token No 8 digits

Example : 2012160700000123

Voucher No . begin with NA

 

Example NA2478

CPS Missing Video Tutorial  

 

CPS below 300kb File Creation Tutorial

 

 

 

WhatsApp & TeleGram ல் உங்கள் கருத்துக்களை கல்விகுரு இணையதளத்தில் பகிர 9952351588 என்ற எண்ணிற்கு தங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் செய்திகளை அனுப்பவும்

Important Websites

TN GOVT   |   

TN GOVT EXAMS   |   

DA TABLE   |   

மருந்தில்லா மருத்துவம்   |   

காமராசரின் அரிய புகைப்படங்கள்   |   

TEACHERS RECRUITMENT BOARD   |   

TNPSC   |   

EMPLOYMENT EXCHANGE   |   

NHIS2016 ID Card Web Site   |   

CPS WEBSITE   |   

ePay Roll Online Entry   |   

Treasury ECS Salary Settlement Date   |   

Personnel Information System   |   

CPS Account Slip   |   

EMIS Online Entry   |   

GPF Account Slip Website   |   

TNDSE LOGIN   |   

to check Aadhar linking status   |   

Three Types of Certificates   |   

Laptop Online Entry   |   

Digital locker   |   

BANK IFSC & MICR CODE   |   

Matrimonial   |   

PAY EB BILL ONLINE   |   

POWER FINANCE ONLINE ENTRY   |   

SCHOLARSHIP   |   

SC/ST Scholarship   |   

Central Education Loan Site   |   

சுழன்றும் ஏர் பின்னது உலகம்   |   

OnLine APPLY NEW RATION CARD   |   

Free Cycles Online Entry 2018-19   |   

DATA CENTRE   |   

DDO Template   |   

PG TRB Online Apply   |   

INCOMETAX e-FILING   |   

Online Complined to Police Station   |   

DGE Site   |   

BIN VIEW   |   

NEW TEXT BOOK   |   

TNSCHOOLS   |   

TNSCERT   |   

CEOTVM   |   

E-sr digitization   |   

NEET 2019 APPLY   |   

AEBAS BIO-METRIC ATTENDANCE   |   

IFHRMS EPAY ROLL   |   

PENSIONER STATUS   |   

Copyright © 2015. All rights reserved by kalviguru.com. Designed By Tycoon Pacific.

Connect With Us: