கல்வி குரு        

Student Zone

SL.NO.    BRANCH CODE     NAME OF BRANCH
      
1     AE         AERONAUTICAL ENGINEERING
2     AU         AUTOMOBILE ENGINEERING
3     AU(SS)         AUTOMOBILE ENGINEERING (SS)
4     BM         BIO-MEDICAL ENGINEERING
5     BM(SS)      BIO-MEDICAL ENGINEERING (SS)
6     BT         BIO-TECHNOLOGY
7     BT(SS)         BIO-TECHNOLOGY (SS)
8     CE         CIVIL ENGINEERING
9     CE(SS)        CIVIL ENGINEERING (SS)
10     CH         CHEMICAL ENGINEERING
11     CS         COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
12     CS(SS)         COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (SS)
13     EC         ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING
14     EC(SS)        ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (SS)
15     EE         ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
16     EE(SS)         ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (SS)
17     EE(SW)(SS)  ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (SW)(SS)
18     EI         ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING
19     EN         ENVIRONMENTAL ENGINEERING
20     FD         FOOD TECHNOLOGY
21     FT         FASHION TECHNOLOGY
22     FT(SS)         FASHION TECHNOLOGY (SS)
23     IC         INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING
24     IC(SS)         INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING (SS)
25     IT         INFORMATION TECHNOLOGY
26     IT(SS)         INFORMATION TECHNOLOGY (SS)
27     LT         LEATHER TECHNOLOGY
28     MC         MECHATRONICS
29     MD         MEDICAL ELECTRONICS
30     ME         MECHANICAL ENGINEERING
31     ME(SS)         MECHANICAL ENGINEERING (SS)
32     ME(SW)(SS)  MECHANICAL ENGINEERING (SW)
33     MS         MATERIAL SCIENCE ENGINEERING
34     MT         METALLURGY
35     MT(SS)         METALLURGY (SS)
36     PC         PETRO CHEMICAL ENGINEERING
37     PE         PETROLEUM ENGINEERING
38     PH         PHARMACEUTICAL ENGINEERING
39     PL         POLYMER TECHNOLOGY
40     PR         PRODUCTION ENGINEERING
41     PR(SS)         PRODUCTION ENGINEERING (SS)
42     PR(SW)(SS)  PRODUCTION ENGINEERING (SW) (SS)
43     PS         PLASTIC TECHNOLOGY
44     PT         PRINTING TECHNOLOGY
45     TC         TEXTILE CHEMISTRY
46     TX         TEXTILE TECHNOLOGY
47     TX(SS)      TEXTILE TECHNOLOGY (SS)
48     AG(SS)      AGRICULTURAL AND IRRIGATION ENGINEERING (SS)
49     GI         GEO-INFORMATICS
50     IE         INDUSTRIAL ENGINEERING
51     MS(SS)      MATERIAL SCIENCE ENGINEERING (SS)
52     ME(TA)      MECHANICAL ENGINEERING (TAMIL MEDIUM)
53     CE(TA)      CIVIL ENGINEERING (TAMIL MEDIUM)
54     MI         MINING ENGINEERING
55     MF         MANUFACTURING ENGINEERING
56     CR(SS)      CERAMIC TECHNOLOGY (SS)
57     PH(SS)      PHARMACEUTICAL ENGINEERING (SS)
58     PC(SS)      PETRO CHEMICAL ENGINEERING (SS)
59     IBT(SS)     INDUSTRIAL BIO-TECHNOLOGY (SS)

WhatsApp & TeleGram ல் உங்கள் கருத்துக்களை கல்விகுரு இணையதளத்தில் பகிர 9952351588 என்ற எண்ணிற்கு தங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் செய்திகளை அனுப்பவும்

Important Websites

TN GOVT   |   

TN GOVT EXAMS   |   

DA TABLE   |   

மருந்தில்லா மருத்துவம்   |   

காமராசரின் அரிய புகைப்படங்கள்   |   

TEACHERS RECRUITMENT BOARD   |   

TNPSC   |   

EMPLOYMENT EXCHANGE   |   

NHIS2016 ID Card Web Site   |   

CPS WEBSITE   |   

ePay Roll Online Entry   |   

Treasury ECS Salary Settlement Date   |   

Personnel Information System   |   

CPS Account Slip   |   

EMIS Online Entry   |   

GPF Account Slip Website   |   

TNDSE LOGIN   |   

to check Aadhar linking status   |   

Three Types of Certificates   |   

Laptop Online Entry   |   

Digital locker   |   

BANK IFSC & MICR CODE   |   

Matrimonial   |   

PAY EB BILL ONLINE   |   

POWER FINANCE ONLINE ENTRY   |   

SCHOLARSHIP   |   

SC/ST Scholarship   |   

Central Education Loan Site   |   

சுழன்றும் ஏர் பின்னது உலகம்   |   

OnLine APPLY NEW RATION CARD   |   

Free Cycles Online Entry 2018-19   |   

DATA CENTRE   |   

DDO Template   |   

PG TRB Online Apply   |   

INCOMETAX e-FILING   |   

Online Complined to Police Station   |   

DGE Site   |   

BIN VIEW   |   

NEW TEXT BOOK   |   

TNSCHOOLS   |   

TNSCERT   |   

CEOTVM   |   

E-sr digitization   |   

NEET 2019 APPLY   |   

AEBAS BIO-METRIC ATTENDANCE   |   

IFHRMS EPAY ROLL   |   

PENSIONER STATUS   |   

Copyright © 2015. All rights reserved by kalviguru.com. Designed By Tycoon Pacific.

Connect With Us: