கல்வி குரு        

About Us

Education should bring radical changes in human life, attitude and behavior. Children should be empowered to be global citizens with intellectual, scientific, social, cultural and human outlook. Education is not to cater to intellectual illumination alone. It should develop skills of problems-solving and social interaction to be inculcated and imbibed for the betterment of the individual and the society. Along with knowledge acquisition, education should direct towards the development of a myriad of desirable values like kindness, charity, tolerance, devotion to duty, self-confidence , truthfulness, Honesty and Non-Violence. Harmonious integrated personality of the child.

WhatsApp & TeleGram ல் உங்கள் கருத்துக்களை கல்விகுரு இணையதளத்தில் பகிர 9952351588 என்ற எண்ணிற்கு தங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் செய்திகளை அனுப்பவும்

Copyright © 2015. All rights reserved by kalviguru.com. Designed By Tycoon Pacific.

Connect With Us: